Emerging evidence on COVID-19-- retrospective cohort study, Wuhan, Lancet

March 11, 2020

A retrospective cohort study on the clinical course and risk factors of the COVID-19 virus in Wuhan Chana has just been published in The Lancet.  Rowan clinicians, researchers, and students have access to this important article through the Rowan Libraries subscription.   

Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu, Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao,  Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study, The Lancet, 2020.